Parterne

PrintSend til en venDel på Facebook

 

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund er en fagforening for pædagoger. Formålet er at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelsen af pædagogprofessionen. Fagforeningen skal varetage medlemmernes interesser over for lovgiver, arbejdsgiver og andre. Det er BUPL’s formål at påvirke den styrings- og ledelsesmæssige udvikling på børne- og ungeområdet og at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af det pædagogiske fag, og medlemmernes professionelle forudsætninger og muligheder. Det er ligeledes BUPL’s opgave at påvirke samfundsudviklingen ud fra pædagogisk viden, nationalt såvel som internationalt.

 

 

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.

Børnerådet blev etableret i 1994 - i første omgang som en forsøgsordning. I 1997 besluttede Folketinget at gøre Børnerådet permanent.

Børnerådet taler børnenes sag i den offentlige debat. Vi arbejder bredt for at sikre gode levevilkår for børn. Vi beskæftiger os med alle sider af børns liv: Skole-, kultur- og fritidsliv, sociale og sundhedsmæssige forhold, børn med særlige behov, børns retsstilling m.v.

 

 

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

 

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø er et videnscenter om undervisningsmiljø på uddannelsessteder og børnemiljø i dagtilbud.

DCUM er et uafhængigt statsligt center, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centret understøtter en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats.

Trivsel og medindflydelse er kerneområder for DCUM’s arbejde. DCUM ser trivsel som fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer. Samtidig er det vigtigt at høre, hvad dem det hele handler om – børnene, eleverne og de studerende – mener kan forbedre deres hverdag.

 

 

Daginstitutionernes Lands-Organisation er interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i ca. 1.000 - primært selvejende, men også private og kommunale.

Hos DLO kan bestyrelser og ledere hente hjælp, når de skal forhandle driftsoverenskomst med kommunen, ansætte personale, tjekke legepladssikkerheden eller styrke og udvikle deres pædagogik. Konsulenthjælp og rådgivning er således blandt DLOs kernekompetencer.

 

 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er et fagligt selskab under Dansk Sygeplejeråd. Selskabet har til formål at fremme det kollegiale sammenhold, at yde gensidig støtte til løsninger af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver, at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl. a. ved konferencer og temamøder, at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende sundhedsplejen, at medvirke til sundhedsplejens udvikling, at samarbejde med og yde faglig sparring til DSR og at fremme tværgående samarbejde med øvrige faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd.

 

 

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 193.000 medlemmer fordelt på 42 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte.

Forbundet søger at være så tæt på medlemmerne som muligt. I kraft af landsmøder for faggrupperne og etablering af faglige udvalg har alle faggrupper direkte indflydelse på forbundets politik. Sektorerne er således i dialog med de faglige udvalg og afholder møder og formidler information inden for deres områder. På den måde sikres den fagpolitiske forbindelse mellem den enkelte faggruppe og den centrale sektor.

FOA organiserer omkring 50.000 ansatte på bosteder, SFO/Fritidshjem, specialskoler, legepladser, døgninstitutioner, daginstitutioner og i dagplejen. Desuden organiserer FOA de pædagogiske konsulenter og pædagogiske pladsanvisere, der er ansat i kommunerne.

 

 

Forældrenes Landsforening er en organisation der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser.FOLA har eksisteret siden 1974. FOLA har en bestyrelse bestående af frivillige forældre, som alle kommer fra forældrenævn, -bestyrelser eller råd.Medlemmer af FOLA er forældrenævn (sammenslutninger af forældrebestyrelser på kommunalt plan) forældreråd og forældrebestyrelser ved daginstitutioner, SFO og dagpleje. FOLA har ca. 1500 medlemsinstitutioner.FOLA arbejder for at forbedre børns og børnefamiliernes vilkår - såvel i daginstitutionen som i det øvrige samfund. Det er ønsket at landets daginstitutioner skal kendetegnes af kvalitet. Der skal være tid til omsorg, nærvær og udvikling.

 

 

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem er paraplyorganisation for selvejende og private institutioner i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1937 og har gennem årene stiftet mange institutioner, som i dag er selvejende eller private institutioner med egen bestyrelse.

Landsforeningen blev stiftet i 1949 og har siden vokset sig til i dag at være Danmarks største paraplyorganisation, med 450 selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private institutioner tilknyttet.

 

 

Pædagogstuderendes Landssammenslutning er en studiepolitisk organisation som blev oprettet i 1992, og hvis overordnede mål er at sikre pædagogstuderende de bedst mulige studie- og arbejdsforhold. PLS arbejder med at samle pædagogstuderende og sikre dem information om deres uddannelse og om nye tiltag på pædagoguddannelsen og i pædagogfaget. PLS søger at påvirke pædagoguddannelsen, så den udvikler sig i takt med de studerendes krav og ønsker.

PLS arbejder blandt andet for at forbedre forholdene under praktikken og skabe dynamiske undervisningsmiljøer på uddannelsesstederne.

 

 

Red Barnet er en del af Save the Children – verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation, der arbejder i 120 lande over hele verden.Red Barnets mandat og værdigrundlag er FN’s børnekonvention, som skal sikre, at alle børn har rettigheder på lige fod med voksne. Red barnet vil råbe op, når børns rettigheder bliver overtrådt.Uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde. Det udmønter sig fx i nødhjælp, når katastrofer og konflikter rammer verdens børn, og bekæmpelse af børnearbejde, fattigdom, børnedødelighed og seksuelt misbrug.

Kampen for danske børns trivsel sker bl.a. i Red Barnets og Mary Fondens antimobbeprogram Fri for Mobberi, der bruges i mere end 1.400 børnehaver og 500 skoler/SFO’er.

 

 

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark har som overordnet formål at fremme forståelsen for og udbredelsen af Rudolf Steiners pædagogiske impulser vedrørende barnets opdragelse 0 - 7 år.Sammenslutningen er bindeled mellem de enkelte selvstændige institutioner, som gennem udveksling af tanker og ideer, har mulighed for at hjælpe hinanden og virke for forståelsen af Rudolf Steiners pædagogik.

Sammenslutningen er også bindeled til de personer, som ønsker at have kontakt med børnehavebevægelsen, men ikke selv står i et pædagogisk arbejde i en Rudolf Steiner-børnehave eller -vuggestue.

 

 

 

Socialpædagogernes Landsforbund er faglig organisation for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere.

Socialpædagogerne har 36.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap, psykisk syge, misbrugere og hjemløse.

Socialpædagogernes medlemmer yder professionel pædagogisk omsorg til mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte for at få et tilfredsstillende liv. For nogle er den særlige støtte nødvendig hele livet - fra de er spædbørn, til de forlader denne verden. 

Forbundet arbejder for at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og dermed sikre dem et godt liv - hele livet. Samtidig arbejder Socialpædagogerne for at udvikle velfærdssamfundet.

 

   

 

Senest opdateret 19-12-2012